Miro St Constantin Hotel

17/10/2014 12:10

Miro St Constantin Hotel

Αντικατάσταση λέβητα για Ζεστά Νερά Χρήσης με (4) τέσσερις αντλίες θερμτητας  EcoPlus υψηλών θερμοκρασιών.

Αντικατάσταση συμβατικών λαμπτήρων με LED